Preventieve Ultragrafie™

Kierdichtingsmetingen met de Ultragraphyx® methode.

Van een aantal steekproefsgewijs geselecteerde kozijnen van een gebouwdeel waar de luchtdoorlatendheidsmeting wordt uitgevoerd worden met behulp van de Ultragraphyx® methode ultrasoon beelden geproduceerd van de doorgifte van ultrasoon geluid.

De verkregen beelden kunnen als kenmerkend worden beschouwd voor dit gebouwdeel waarvan de geluid/luchtdoorlatendheidswaarde niet bekend is. 

Onder dezelfde meetcondities (instellingen zender en ontvanger, afstand tot het te meten object) worden vervolgens Ultragraphyx beelden geproduceerd van een willekeurig aantal raam constructies en aansluitingen in het te meten gebouw of woningen.
De aldus verkregen Ultragraphyx beelden zullen een identiek beeld opleveren in vergelijking met de identieke niet gemeten kozijnen en is het gerechtvaardigd aan te nemen dat ook de geluid/luchtdoorlatendheid van deze geveldelen, en daarmee de geluid/luchtlekken waarde van het gebouw of de woning, overeen komen met die van de gemeten objecten.

Ultragraphyx

De Ultragraphyx methode houdt in dat langs de aansluitingen van een gebouwdeel aan de binnenzijde van het gebouw de geluidsdruk wordt geregistreerd welke het gevolg is van een ultrasoonzender die aan de andere kant van de constructie is opgesteld. De gemeten geluidsdruk wordt als kleurenbeeld gesuperposeerd op een afbeelding van het betreffende bouwdeel, waarbij de kleuren volgens een bepaald pallet, waarbij elke kleur een waarde in ontvangen dB voorstelt, de geluidsdruk weergeven. 

Doorgifte van ultrasoon geluid en de sterkte hiervan is een indicatie voor de aanwezigheid en de ernst van kieren in de aansluitingen.

Ultragraphyx opname

Ultragraphyx opname

Waarom preventieve Ultragrafie?

Voorkomen is beter en veel goedkoper dan genezen! De Prescanbouw ® maakt gebruik van een in Nederland ontwikkelde technologie "Ultragraphyx ultrasoon foto's" waarmee de controle op kierdichting al in de eerste fase van de bouw , als het gebouw nog niet water en winddicht is, toegepast kan worden. In deze fase kan de Blowedoor test en thermografie nog niet toegepast worden. Daardoor zeer waardevol in het bouwdossier bij kwaliteitsborging.

Luchtdichtheidsmetingen met de ultrasoon prescanbouw®

De ultrasoon prescanbouw® meet bij aanvang van de bouw de luchtdichtheid van de gekozen materialen en geveldelen in de thermische schil. Hiermee worden kieren in deze schil opgespoord. De kierdichtheid van een woning of gebouw is behoorlijk bepalend voor het energieverbruik en het comfort. Deze prescanbouw®
methodiek heeft tot doel om in een vroeg stadium van het bouw- of renovatieproces onvolkomenheden in de kierdichting van het gebouw te lokaliseren. Dit maakt het mogelijk om nog aanvullende werkzaamheden uit te voeren tegen minimale kosten. Achteraf kan dan nog door Gevelscan een blowerdoor-test worden uitgevoerd om de luchtdichtheid te meten, en thermografie om de kwaliteit van de isolatie te controleren.  Dankzij de prescanbouw® wordt de kans op een geslaagde oplevering met weinig of geen opleverpunten aanzienlijk groter.

Luchtdicht / kierdicht bouwen

Steeds meer bouwprofessionals ervaren het belang van bouwen zonder luchtlekkage niet alleen als eis, maar juist ook als een belangrijke indicator voor bouwkwaliteit. Luchtdicht bouwen en de luchtdoorlatendheid van gebouwen is een belangrijk thema bij het beheersen van de energiekosten en het vaststellen van de waarde van gebouwen. Het gevolg van onvoldoende luchtdicht bouwen kan, naast comfort en energieverlies voor de bewoners en gebruikers van gebouwen, ook leiden tot zeer grote bouwfysische schade, die moeilijk of zelfs in het geheel niet meer te repareren zijn. Is. Hierbij staat luchtdichting in directe relatie met dampdichting en daardoor ook met schimmelvorming en gezondheidsaspecten. Tocht als gevolg van luchtlekken is moeilijk te bestrijden met extra aanpassingen met installaties en moet daarom bij de bron worden bestreden. Het verbeteren van bestaande gebouwen op het gebied van luchtdichting zal meer gebruikers comfort opleveren, minder energiekosten opleveren en bouwfysische schade helpen voorkomen.

Ultragraphyx opname